Bejelentés


Egyekért Egyesület Élnünk, holnap is itt kell !


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:

AZ EGYEKI POLGÁRŐRSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület szervezetektől, pártoktól független, önkéntes tagsággal működő, önkormányzattal és önálló költségvetéssel rendelkező társadalmi szervezet. 2. Az Egyesület neve: Egyeki Polgárőrség 3. Rövidítve: Polgárőrség Egyek 4. Az Egyesület székhelye: 4069 Egyek, Fő út 3 sz. 5. Működési területe: a balmazújvárosi rendőrkapitányság működési területe. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 1. AZ EGYESÜLET CÉLJA: 1.1. Az Egyeki Polgárőrség (a továbbiakban: egyesület) a közrend és közbiztonság fenntartására irányuló tevékenységet folytat, 1.2. Az Egyesület tagjainak részvételét szervezi a nagyközség közrendje, közbiztonsága fenntartása érdekében. 1.3. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. 1.4. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik mindazokkal az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, magánszemélyekkel, melyek segítik az egyesület eredményes működését, céljainak megvalósítását. 2. AZ EGYESÜLET FELADATAI: 2.1. A rendőrséggel és az önkormányzatokkal a közbiztonság, köztisztaság és környezet védelmével összefüggő helyi feladatok végrehajtásának elősegítése. 2.2. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. 2.3. A lakosság biztonság érzetének javítása, a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. 2.4. Az önvédelmi szervezetek működéséhez, tevékenységéhez nélkülözhetetlen ajánlások, egységes szabályozás és jogi védelem kidolgozásának előmozdítása. 2.5. Vagyon- és érdekvédő tevékenység népszerűsítése, propagálása, az erre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése és terjesztése. 2.6. Magyarországi társszövetségekkel, külföldi önvédelmi szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolat kiépítése, folyamatos kapcsolattartás. III. A POLGÁRŐRSZOLGÁLAT 1. Polgárőrszolgálatnak minősül valamennyi, a polgárőrmozgalom célkitűzéseinek megvalósítása érdekében folytatott tevékenység. 2. A településeken, lakókörnyezetben előforduló bűncselekmények megelőzése érdekében a polgárőrök - elsősorban naplemente után és napfelkelte előtt - figyelő¬jelző és készenléti, valamint ügyeleti szolgálatot teljesítenek. 3. Az egyesület szolgáltatásait a lakosság korlátozás nélkül igénybe veheti. 4. A polgárőr soha nem élhet vissza polgárőrszervezethez tartozásával, polgárőr igazolványával, magát nem tüntetheti fel hivatalos személyként, erre hivatkozva hivatalos eljárásra utaló intézkedést nem kezdeményezhet. IV. A POLGÁRŐR-TEVÉKENYSÉG ETIKAI SZABÁLYAI 1. A polgárőr a tevékenységet a polgárőrszervezet alapszabályában, a polgárőrség szabályozásaiban és a testületi határozatokban foglaltaknak megfelelően, a törvényesség és a társadalmi együttélés szabályainak szem előtt tartásával köteles végezni. 2. A polgárőr-szervezet etikai bizottsága az etikai normákat megsértő tagjával szemben az esemény körülményeit etikai eljárás keretében vizsgálja. V. A TAGSÁGI VISZONY 1. Az Egyesülettel fennálló tagsági viszony lehet: 1.1. rendes tagság, 1.2. pártoló tagság, 1.3. tiszteletbeli tagság 2. Az Egyesület tagjai lehetnek mindazok a természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 2.1. amely támogatja az egyesület céljainak megvalósítását, 2.2. elfogadja az alapszabályát, a szervezet SZMSZ-ét és ezt belépési nyilatkozatával tanúsítja, valamint 2.3. tagdíjat fizet. 2.4. akik büntetlen előéletű, magyar vagy külföldi állampolgárok, 2.5. aki Egyek nagyközség közigazgatási területén legalább tartózkodási hellyel rendelkezik. 3. Új tag belépéséhez két tag ajánlása szükséges. 4. Az Egyesületbe pártoló tagként az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy magyar és idegen állampolgár vehető fel, aki az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja. Az egyesület nyilvántartásba veszi a pártoló tagjait. 5. A tiszteletbeli tagságot, mint megtisztelő elismerés kifejezését, az Egyesület Közgyűlése adományozhatja. 6. Az Egyesületbe való belépés Hl. kilépés önkéntes, a tagok jogai egyenlők. 7. Az Egyesület minden tagja számára polgárőr igazolványt állít ki. 8. A tagsági viszony megszűnhet: 8.1. kilépéssel, 8.2. törléssel és 8.3. kizárással VI. A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Az Egyesület tagja jogosult részt venni az Egyesület munkájában, az Egyesület alapszabályában és az SZMSZ-ben foglaltak szerint. 2. A tagnak joga van az Egyesület közgyűlésén részt venni, és ott gyakorolni tanácskozási, javaslattételi és szavazati jogát. 3. A jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező tag önkormányzati jogait a tagnyilvántartó könyvbe bevezetett képviselője útján gyakorolhatja. 4. Az Egyesület minden tagja azonos jogokat élvez, és minden tagnak egy szavazata van. 5. A nagykorú egyesületi tag valamennyi tisztségre megválasztható. 6. A pártoló tagok és tiszteletbeli tagok a taggyűlésen javaslattételi és tanácskozási joggal vesznek részt, nem rendelkeznek szavazati joggal és nem választhatók. VII. AZ EGYESÜLET 1. AZ EGYEKI POLGÁRŐR EGYESÜLET SZERVEI: 1.1. közgyűlés, 1.2. elnökség, 1.3. felügyelő bizottság, 1.4..tagozatok, 1.5. csoportok, 2. A KÖZGYŰLÉS: 2.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A rendes közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni. A közgyűlést az elnök jogosult összehívni oly módon, hogy a közgyűlés helyét, idejét, és napirendjét legalább 8 nappal a közgyűlés előtt a tagokkal írásbeli meghívó formájában közölni kell. 2.2. A közgyűlés nyilvános, azon a tagságon kívül más személyek is részt vehetnek. 2.3. A rendkívüli közgyűlést a tagok egyharmadának kezdeményezésére, az ok és cél megjelölésével soron kívül (30 napon belül) össze kell hívni. A közgyűlés soron kívül a vezetőség döntése alapján is összehívható minden, a közgyűlés döntését igénylő esetben. 2.4. Tisztújító Közgyűlést ötévente kell összehívni. 2.5. Határozatképesség: 2.5.1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok ötven százaléka plusz egy fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést harminc napon belül (fél órán belül) újra össze kell hívni, melyről az eredeti meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell. Az így összehívott közgyűlés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes. 2.6. A közgyűlést az elnök vezeti. Távolléte, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vagy a titkár jogosult a közgyűlés vezetésére. 2.7. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. A kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a jelenlévő tagok 2/3 - os, szótöbbségével hozza. Egyéb ügyekben a közgyűlés a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 2.8. A közgyűlésen jelenlévő tagok többségének indítványára a közgyűlésnek titkos szavazást kell elrendelni. 2.9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök, a titkár és két fő jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. 2.10. A közgyűlés az Egyesület tevékenységének irányítása céljából elnököt, elnökhelyettest, titkárt és öt + 1 tagú vezetőséget választ ötévi időtartamra. VIII. AZ ELNÖKSÉG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 1. AZ ELNÖKSÉG 1.1. elnökből, 1.2. elnökhelyettesből, 1.3. titkárból, (ügyvezető elnök) 1.4. szolgálatvezető 1.5.gazdaságvezető 1.6. 3+1 fő elnökségi tagból áll, ők egyben az egyesület tisztségviselőinek is minősülnek. 2. AZ ELNÖKSÉG FELADATA: 2.1. A két közgyűlés közötti időben az elnökség: 2.1.1. irányítja az Egyesület tevékenységét, 2.1.2. elkészíti az Egyesület munkájáról szóló beszámolót és pénzügyi jelentést, közhasznúsági jelentést, költségvetés-tervezetet, amit az elnökségi elfogadás után a közgyűlés elé terjeszt jóváhagyás végett, 2.1.3. dönt a tagozatok és csoportok létrehozásáról. 2.2. saját soraiból megbízza a szolgálatvezetőt, valamint a gazdaságvezetőt. 3. Az Egyesületet harmadik személy felé annak mindenkori elnöke képviseli, szerződést, megállapodást az Egyesület nevében kizárólag annak Elnöke írhat alá. 4. AZ ELNÖK FELADATAI; 4.1. Az elnök feladata és hatásköre az alapszabály előírásainak közgyűlési és Elnökségi határozatok végrehajtásának ellenőrzése. Ennek érdekében egy személyben dönt és intézkedik két elnökségi ülés között a csoportot érintő minden olyan kérdésben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés az elnökség, illetve a csoport valamely szervének kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről utólagos beszámolási kötelezettsége van az elnökség számára. 4.2. összehívja és levezeti a közgyűlést és a vezetőségi üléseket, 4.3. Az egyeki Polgárőr Egyesület elnöke politikai pártnak tagja nem lehet, abban szerepet nem vállalhat 4.4. AZ ELNÖKHELYETTES FELADATAI: 4.4.1. A vezetőség megbízása alapján szervezi az egyesület tevékenységét. 4.4.2. Az elnököt megbízása alapján távollétében, ill. akadályoztatása esetén helyettesíti. 4.4.3. Megbízásának megfelelően aláírási és utalványozási jogkört gyakorol, együttesen az elnökkel. 4.4.4. Az elnök felmentése, elhalálozása lemondása esetén az elnöki teljes jogkört az elnökhelyettes veszi át a legközelebbi közgyűlésig. 4.4.5. Az egyeki Polgárőr Egyesület elnökhelyettese politikai pártnak tagja nem lehet, abban szerepet nem vállalhat 4.5. AZ ÜGYVEZETŐ FELADATAI: 4.5.1. adminisztratív feladatok végzése / kezeli az iratokat, beadványokat, végrehajtja az elnök ez irányú utasításait, stb./ 4.5.2. az elnök eseti megbízásai alapján képviseli az egyesületet, 4.5.3. a titkár gondoskodik az egyesület működése során keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást ad. 4.5.4. az egyeki polgárőr egyesület titkára politikai pártnak tagja nem lehet, abban szerepet nem vállalhat 4.6. SZOLGÁLATVEZETŐ 4.6.1. Felelős az egyesület szolgálati feladatainak ellátásáért Az egyeki Polgárőr Egyesület szolgálatvezetője politikai pártnak tagja nem lehet, abban szerepet nem vállalhat. 4.7. A GAZDASÁGI VEZETŐ 4.7.1. Felel az egyesület szabályos gazdálkodásáért 4.7.2. Az egyeki Polgárőr Egyesület gazdasági vezetője politikai pártnak tagja nem lehet, abban szerepet nem vállalhat 4.8. ELNÖKSÉGI TAGOK 4.8.1. segítik az elnököt az Egyesület tevékenységének koordinálásában és a közgyűlési, illetve vezetőségi határozatok végrehajtásában, 4.8.2. Az egyeki Polgárőr Egyesület elnökségi tagja politikai pártnak tagja nem lehet, abban szerepet nem vállalhat 5. Az elnökségi tagság megszűnik 5.1. a mandátum lejártával, 5.2. felmentéssel, 5.3. visszahívással, 5.4. elhalálozással, ° p 5 z 5.5. az egyesületből történő kizárással. 6. Az Elnökség határozathozatala: 6.1. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén legalább 5 tag jelen van. Határozatait az elnökség az elnökségi üléseken nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő. 6.2. Az elnökségi ülésekről és az ott hozott határozatokról jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az elnök és egy elnökségi tag hitelesíti. 7. Az elnökség tagjainak díjazása 7.1. Az elnökség tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik. 8. Az Elnökség tagjainak visszahívása: 8.1. Az Elnökség egészére, illetve annak bármely tagjára visszahívást lehet kezdeményezni. 9. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 9.1. Az Egyeki Polgárőr Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére a közgyűlés Felügyelő Bizottságot választ. Tagjait a közgyűlés, öt évre, nyílt szavazással választja. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van. A bizottság határozatait nyílt egyhangú szavazással hozza meg. 9.2. A Felügyelő Bizottság munkáját a Felügyelő Bizottság elnöke irányítja, tevékenységét éves ellenőrzési terv szerint végzi, melyről a csoport elnökségét tájékoztatja. 10. Az egyesület tevékenységi területei, taglétszáma alapján tagozatok, csoportok alakíthatók. IX. A TISZTSÉGVISELŐK JELÖLÉSÉNEK ÉS A VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI 1. Minden nagykorú rendes tag választó és választható. 2. A választás demokratikus jellegének megőrzésére, valamint a tagság véleményének kikérése érdekében, jelölőbizottságot kell választani. 3. A választási listák elfogadása után a jelölőbizottság, választási bizottsággá alakul át, s nyílt szavazással bonyolítja a választást. X. AZ EGYESÜLET VAGYONA 1. Az Egyesület saját gazdálkodását a társadalmi szervekre valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok alapján végzi. 2. Az Egyesület bevételi forrásai: 2.1. tagdíjak, 2.2. pártoló és tiszteletbeli tagok anyagi támogatásai, 2.3. rendezvények bevétele, 2.4. adományok, támogatások, egyéb bevételek, 2.5. gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek. 3. A tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg 4. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 5. Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. XI. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE, 5. Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. XI. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE, A BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSI JOG 1. Az Egyesületet hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben az elnök, vagy az elnökhelyettes képviseli. 2. A bankszámla feletti rendelkezési jog az elnököt, az elnökhelyettest és az ügyvezetőt illeti meg. 3. A bankszámla feletti rendelkezési jog érvényesítéséhez legalább két aláírásra van szükség. XII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 1. Az Egyesület megszűnése esetén táróelszámolást kell készíteni. 2. A tagoknál lévő eszközöket, iratokat és az igazolványokat össze kell gyűjteni. 3. Az eszközöket és iratokat Egyek Nagyközség Önkormányzatának kell jegyzőkönyvben átadni. 4. Az igazolványokat át kell adni az OPSZ-nek. 5. Az Egyesület megszűnéséről tájékoztatni kell a lakosságot. XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Az alapszabályban nem rendezett kérdésekre az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezései az irányadók. 2. A szervezet tagozatai, csoportjai az alapszabály keretei között saját működési rendjüket meghatározhatják. 3. Az Egyesület jogi személy, amely jogi személyiséget a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon vezetett nyilvántartásba való bejegyzéssel nyer el. 4. Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség látja el. Az egyesület alapszabályát az alapító tagok 1992. február. 06. napján tartott, taggyűlésen fogadták el. Az Alapszabályt a közgyűlés 2006. február 25-én módosította. Az Egyesület közgyűlése a közhasznú jogállás megszerzését, valamint az alapszabály ennek megfelelő módosítását a 2006. február hó 25-i, közgyűlésen fogadta el.

>>Klikk Ugrás az oldal tetejére Klikk<<
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!